Yönetmelik

NOT: Çukurova Üniversitesi Öğrenci İşleri web sayfasından (http://ogrenci.cu.edu.tr/yonetmelik.asp) diğer yönetmelik ve yönergelere ulaşılabilir

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesine bağlıfakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıile devlet konservatuvarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt işlemleri ile ilgili esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik Çukurova Üniversitesine bağlıfakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıile devlet konservatuvarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıKanunun 44 üncüve 46 ncımaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarıve Meslek Yüksekokulunu,

b) DNO: Dönem not ortalamasını,

c) GNO: Genel not ortalamasını,

ç) Öğrenci: Çukurova Üniversitesi öğrencisini,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

f) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

g) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

ğ) YADYO: Çukurova Üniversitesi YabancıDiller Yüksekokulunu

ifade eder.

 

İKİNCİBÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.
(2) Tıp fakültesi ile diş hekimliği fakültesi hariç, diğer fakülteler, yüksekokullar ve devlet konservatuvarında eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
(3) Diş hekimliği fakültesinde eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Bu fakülteyi başarıyla tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması verilir.
(4) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Bu fakülteyi başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.
(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.
(6) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
İntibak
MADDE 6 (1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Eğitim-öğretim dönemleri ve programları
MADDE 7 (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan (ekstern), uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.
(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri ondört hafta veya yetmiş eğitim-öğretim gününden oluşan Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar ve ortak zorunlu dersler, Cumartesi günleri de yapılabilir.
(3) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile devlet konservatuvarındaki eğitim-öğretim dönemlerinin süreleri ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.
(4) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ve yüksekokul/devlet konservatuvarı/meslek yüksekokulu müdürlüklerince her eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.
Yaz öğretimi

MADDE 8 – (1) Üniversitenin eğitim–öğretim olanaklarının, yaz aylarında da değerlendirilmesi ve öğrencilerin yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya alamadıkları veya notunu yükseltmek istedikleri dersler ile üst yarıyıllardanders almalarına olanak sağlamak amacıyla ilgili bölümün önerisi, birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Çift anadal programı
MADDE 9 (1) Çift Anadal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.
(2) Çift Anadal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yan dal programı
MADDE 10 (1) Yan Dal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.
(2) Yan dal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uzaktan eğitim
MADDE 11 (1) Uzaktan Eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo–televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekanda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.
(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.
(3) Senato, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin ilgili birim kurulunun önerisiyle hem örgün öğretim hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verebilir.
(4) Uzaktan eğitim ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 12 (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.
(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulur. Ayrıca, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde okutulabilir.
Yabancıdil
MADDE 13 (1) Her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Seviye tespit sınavına, hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrenciler ile, hazırlık eğitimi isteğe bağlı ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara yeni kaydolan öğrenciler katılır. Bu sınavlar Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılır. Bu sınavda en az CC başarı notu alan öğrenci yabancı dilden muaf sayılır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülen programlara kayıt olan öğrenciler için bir yıllık hazırlık sınıfı açılır. Zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dille verilen programlara kayıtlı olan öğrenciler ilgili yabancı dilde bir yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiren öğrenciler esas programlarına başlarlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya girdiği halde başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar.
(3) Yabancı dille eğitim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dille verilen programlara kayıtlı olup, iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını başaramayan veya bu süre sonunda YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler başarılı oluncaya dek kendi imkanlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmeleri ya da YADYO tarafından açılan muafiyet sınavında başarılı olmaları durumunda esas programa başlarlar. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere hazırlık sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim öğretim süresinden sayılır.
(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülen programlara kayıtlı öğrencilerden, esas programlarında öğretim dili Türkçe olanlar, iki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda başarısız olmaları halinde eğitim-öğretimlerine Türkçe devam ederler.
(5) İkinci bir yabancı dili isteğe bağlı okumayı tercih eden öğrenciler için, en az on öğrencinin istemesi koşuluyla, bir hazırlık sınıfı açılır. Bu öğrenciler ilgili yabancı dilde bir yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiren öğrenciler esas programlarına başlarlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler isterlerse iki yarıyıl süreli ikinci yabancı dilde hazırlık öğretimi programına katılırlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları
Üniversiteye girişşartları
MADDE 14 (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (Yabancı ülkelerin liselerinden alınan diplomaların Milli Eğitim Bakanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
b) ÖSYS veya Özel yetenek sınavı sonucu birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak.
Kayıt şartları
MADDE 15 (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını bizzat yaptırmaları gerekir. Ancak, adaylar verecekleri dilekçede belirttikleri kişiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.
(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir kimlik kartı verilir.
(3) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. uyruklu öğrenciler için;
1) Lise veya dengi okul diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı örneği,
2) ÖSYS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
3) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
4) Öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,
5) Dört adet vesikalık fotoğraf,

6) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenen diğer belgeler.
b) Yabancı uyruklu öğrenciler için;
1) Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış lise diplomasının aslı veya noter onaylı örneği,
2) Öğretim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti; Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan öğrenim vizesi,
3) İl emniyet müdürlüğünden alınan oturma izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
4) Öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,
5) Dört adet vesikalık fotoğraf,
6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenilen diğer belgeler.
(4) Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe bilgi düzeyi bakımından TÖMER Başkanlığının belirleyeceği esaslara tabidirler.
Yatay geçişler
MADDE 16 (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.
(2) Yatay geçiş kontenjanları; birim yönetim kurullarınca belirlenerek, mayıs ayı sonuna kadar ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.
(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görüyor olması ya da YADYO yabancı dil muafiyet koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi gerekir.
(4) Üniversiteye bağlı birim ve bölümler arası yatay geçiş esasları Senato tarafından ayrıca düzenlenir.
Dikey geçişler
MADDE 17 (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.
(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara dikey geçişi kabul edilen öğrenciler, YADYO tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmak veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmek zorundadır. Yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. Hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler lisans programına devam ederler.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara dikey geçişi kabul edilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya YADYO yabancı dil hazırlıksınıfı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler başarılı oluncaya dek kendi imkanlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmeleri ya da YADYO tarafından açılan muafiyet sınavında başarılı olmaları durumunda esas programa başlarlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya YADYO muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, eğer isterlerse 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.
(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere hazırlık sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim öğretim süresinden sayılır.
Ders muafiyeti
MADDE 18 (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, ÖSYS sonucu Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bölümün görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle başarılı olacağını belirler. Bu derslerden her yılda 30 kredi/saat ders geçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar.
(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle, bulunduğu yarıyıl/yılın toplam kredi saat miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir.
(3) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan muaf olamadığı dersleri tamamlamak zorundadır.
Kayıt yenileme
MADDE 19 (1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödediklerini belgeleyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretleri olması durumunda yarıyılın ilk dört haftası içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, beş iş günü içinde kayıt yaptırmak zorundadır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Ders İşlemleri ve Akademik Danışmanlık
Dersler
MADDE 20 (1) Üniversiteye bağlı tıp fakültesi ve Diş hekimliği fakültesi ile devlet konservatuvarı dışındaki fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Entegre eğitim-öğretim sistemi uygulanan tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve devlet konservatuvarındaki eğitim-öğretim ile ilgili esaslar, ilgili fakülte kurulu veya konservatuvar kurulu ve Senato tarafından belirlenir.
(2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte, alt yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Ders kaydında alınabilecek derslerin toplamı, ortak zorunlu dersler ve teorik ve uygulamalı dersler dahil, her yarıyıl için haftada 30 ders saatini geçemez.
Ders türleri

MADDE 21 (1) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayrılmak şartı ile programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler ve/veya uygulamalar (laboratuvar dahil) koyabilirler; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer fakülte, yüksekokul ve devlet konservatuvarı programlarından da alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı ve/veya kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısını, beş öğrenciden az olmamak üzere birim kurulları belirler. Yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan programlarda seçmeli derslerdeki öğrenci sayısı ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir.
(2) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma koşulu aranabilir. Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders ön koşul dersi, kayıt olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders, ön koşullu ders olarak tanımlanır. Bu dersler için aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir,
b) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön koşulu olan ve gruplar halinde yürütülen proje dersleri her iki yarıyılda da açılabilir.
(3) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılma nedenleri ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
(4) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili birim kurullarınca düzenlenir.
Akademik danışmanlık
MADDE 22 (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından; öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde tercihen öğretim görevlileri veya okutmanlar olmak üzere mevcut öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.
(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.
Ders alma
MADDE 23 (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, akademik danışmanının olumlu görüşünü de alarak ders kaydı yaptırırlar. Ancak mazereti birim yönetim kurullarınca kabul edilmeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.
(2) Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk haftası içinde ve akademik danışmanın olumlu görüşünü almak şartıyla kaydoldukları en üst yarıyıla ait dersleri değiştirebilir veya bırakabilirler.
(3) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınav notu iptal edilir.
(4) Eğitimin entegre sistemle yapıldığı tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ders, ders kurulu veya staj programları, eğitim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Bu öğrenciler bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamaz. Ancak, entegre sistemin uygulanmadığı fakülte/yüksekokullarda akademik danışmanın olumlu görüşüyle, önceki yarıyıl derslerinden başarısız olmaması ve 29 uncu maddede tanımlanan GNO’sunun 2.50 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda toplam 30 saati aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders veya dersler alabilir.
Devam mecburiyeti

MADDE 24 (1) Öğrencilerin teorik derslere en az % 70, uygulamalara en az % 80 oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki ara sınav notları dikkate alınır.
(2) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile devlet konservatuvarında devam mecburiyeti ile ilgili olarak ilgili birimlerin belirleyeceği esaslar uygulanır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Dönemleri ve Not Değerlendirmeleri
Sınav ve sınav dönemleri
MADDE 25 (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve üç ders sınavlarıdır;
a) Ara sınav: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.
b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.
c) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen haklı geçerli bir nedenle sınavlara giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.
ç) Üç ders sınavı: Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki koşulları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Üç ders sınavı, mezun olmak için üç ders durumuna düşülen yarıyılı/yılı takip eden yarıyıl/yıl başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.
(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavı ve üç ders sınavı takvimleri Senato tarafından düzenlenir.
(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir.
(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine, bölüm başkanlıklarınca yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
(5) Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav programları, dekanlıklar yüksekokul/devlet konservatuvarı/meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.
(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine birim yönetim kurullarınca kararlaştırılır.
(7) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile devlet konservatuvarında sınavlar, ilgili birimlerin belirlediği esaslara göre düzenlenir.
Ara sınavların düzenlenmesi
MADDE 26 (1) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların, hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, her yarıyılın ilk onbeş günü içinde, o dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi üzerine dekanlıkça/müdürlüklerce ilan edilir.
(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödevleri, projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı başında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl veya yıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları aynı güne rastladığı takdirde ilgili öğrencinin bu hükme göre yapacağı itiraz dikkate alınmaz.
Ara sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 27 (1) Ara sınav sonuçları, en geç bir sonraki sınav tarihinden bir hafta öncesine kadar ilan edilir.
Yarıyıl veya yıl sonu sınavına katılma şartları
MADDE 28 (1) Öğrenci yarıyıl veya yıl sonu sınavına girmek zorundadır. Bir dersin yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına girebilmek için;
a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,
ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak
gerekir.
(2) Bir dersin teorik ve uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilgili birim kurulları karar verir.
Sınavların değerlendirilmesi ve başarınotları
MADDE 29 (1) Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl veya yıl sonu sınav notunun % 60’ının toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak, yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda açılımı ve kat sayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu veya yıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Yarıyıl/yıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilere FF notu verilir.
BaşarıNotu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50

FF 0.00
(2) Bu değerlendirmeler sonucunda;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.00 GNO ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır.
c) Bir dersten FD veya FF alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır.
ç) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda aşağıdaki notlardan birisi verilir:
1) (S) yeterli notu: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca, yatay geçiş yolu ile veya ÖSYS ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine birim yönetim kurullarınca kabul edilen dersler için de (S) notu verilir.
2) (U) yetersiz notu: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.
3) (NA) devamsızlık nedeni ile başarısız notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.
4) (E) eksik notu: Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye verilir. (E) notu verilen her dersin eksik sınavı bu dersin verildiği yarıyılı izleyen ilk yarıyıl kayıt dönemi başlamadan önce yapılır. Öğrencinin bu sınavda aldığı not yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu sınava girmeyen öğrencinin notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür. Ancak uzayan bir hastalık ve diğer geçerli mazeret hallerinde, bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile eksik sınavının süresi bir sonraki sınav döneminin sonuna kadar uzatılabilir. Bu durumda (E) notu not ortalama hesabında dikkate alınmaz.
5) (UB) uygulamada başarısız notu: Bir dersin uygulamasında başarısız olan öğrencilere verilir.
(3) (S) ve (U) notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
(4) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye 0 (sıfır) notu verilir.
(5) Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
(6) Entegre eğitim sistemi uygulayan tıp fakültesi ve diş hekimliği fakülteleri ile devlet konservatuvarında sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci başarısı ile ilgili hususlar, ilgili kurumlar için bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine belirlenecek esaslar düzenlenir.
Not ortalamaları
MADDE 30 (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.
(2) Bu ortalamalar, ilgili derslerden 29 uncu maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile o dersin Senato tarafından belirlenen kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bir dersin kredisi 1 saat teorik ders için l kredi ve l saat uygulama ve/veya laboratuvar için 0.5 kredi olarak hesaplanır. Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki 3 üncü hane 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci haneyi l arttıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

Başarılıve başarısız öğrenciler
MADDE 31 (1) Bulunulan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO'su en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır.
(2) Normal öğrenim süresine göre bulunduğu yarıyıl/yıldan başarısız notu ve altyarıyıllardan/yıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden yarıyıl/yıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyıl not ortalaması; 3.00 – 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile devlet konservatuvarında o yılsonu not ortalaması 80 – 89 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 90 – 100 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yıl sonunda ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı, öğrencinin not belgesinde belirtilir.
(3) Başarısız durumda olan öğrenci, alt yarıyıllardan daha önce alamadığı dersler ile önceden alıp (FD), (FF), (NA), (U) ve (UB) notu aldığı dersleri tekrarlar.
Başarısız olunan yarıyıl veya yıl sonu sınavının tekrarı
MADDE 32 (1) Bir dersten (FF), (FD), (U) veya (NA) alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine akademik danışmanın önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölümce, uygun görülen dersleri alabilirler.
Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 33 (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. GNO hesabında, tekrarlanan derste alınan en son not geçerlidir. Not yükseltmek için yeniden alınan bu derslerde öğrenciler dersi ikinci kez alıyormuş gibi işlem görür.
Sınav sonuçlarının ilanıve itiraz
MADDE 34 (1) Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.
(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğrenciler veya öğretim elemanları maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde dekanlığa ve yüksekokul/devlet konservatuvarı/meslek yüksekokulu müdürlüğüne veya bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili bölüm/program başkanlığının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir.


ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma
Haklıve geçerli nedenler
MADDE 35 (1) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen ve ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur;
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede kan ve kayın hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,
f) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,
g) Öğrencinin tutukluluk hali,
ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkanına sahip olması,
h) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin olması.
(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla, bir sınava katılamayan ve mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bulunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavları; ara sınavlar için dekanlıklar veya yüksekokullar/devlet konservatuvarı/meslek yüksekokulu müdürlüklerince tespit edilecek tarihlerde, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavları için ise, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (ç) bendinin dördüncü alt bendinde belirtildiği şekilde yapılır.
(3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.
İzinli sayılma
MADDE 36 (1) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara vermek durumunda olan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için, Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır. Bu tür uzun süreli izinlerde kullanılamayan süre azami öğrenim süresine eklenir.
(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile ülkemizi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınav hakları saklıdır.
(3) Sağlık sebepleri, tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılma süresi en çok bir yıldır.


YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
Öğrenci katkıpaylarıve öğrenim ücretleri
MADDE 37 (1) Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, dönem başlarında hesaplanır.

(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen süreler içinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücretinin% 50, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 100, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300 fazlasıyla hesaplanır.
(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin %100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 300’ü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400’ü olarak hesaplanır.
(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alarak başarılı olan ve önceki dönemlerden başarısız dersi olmayan öğrencilerin, DNO suna göre yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren;
a) Birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri katkı payının yarısını,
b) İkinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar
Mezuniyet
MADDE 38 (1)Bir öğrencinin mezun olabilmesi için izlemekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
Diplomalar
MADDE 39 (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.
(2) Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi verilir.
(3) Fakülteler, yüksekokullar, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulları tarafından verilecek diplomalar; ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen bir örneğe göre bastırılır. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.
(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.
(5) Diplomaların ön yüzünde:
a) Öğrencinin adı ve soyadı,
b) Diploma numarası,
c) Lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü/anabilim dalı, varsa programın kazandırdığı mesleki unvan,
ç) Mezuniyet tarihi,

d) Fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün, devlet konservatuvarında Rektör ve devlet konservatuvarı müdürünün, meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün imzaları
bulunur.
(6) Diplomanın Arka Yüzünde:
a) T.C. kimlik numarası,
b) Doğum yeri ve tarihi,
c) Babasının ve annesinin adı,
ç) Üniversitedeki kayıt numarası,
d) Diploma tarihi
bilgileri yer alır.
(7) Diplomalara mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.
Diplomanın kaybıhalinde verilecek belge
MADDE 40 (1) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla, ikinci nüsha diploma düzenlenir.


DOKUZUNCU BÖLÜM
Kayıt Silme ve Sildirme
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 41 (1) Öğrencinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması veya kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.


ONUNCU BÖLÜM
Değişim Programları
Değişim programları
MADDE 42 (1) Üniversite ile yurt içinden ve yurt dışından yükseköğretim kurumları arasında yapılacak anlaşmalarla öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrencinin durumu değişim koordinatörleri tarafından izlenir.
(2) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği, ikili anlaşmalara göre yürütülür.


ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 43 (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese ilgili mevzuat hükümlerine göre veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin, kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.
Disiplin işleri
MADDE 44 (1) Öğrencilerin disiplin işleri 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulu kurulları ve ilgili birim yönetim kurulları kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 (1) 14/6/2004 tarihli ve 25492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİMADDE 1 (1) Öğrencilerin Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi uyarınca yapacakları katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde, tekrar edilen veya yeniden alınan dersler nedeniyle tahakkuk edecek olan ek ücretler için, bu dersler 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk defa alınıyormuş gibi değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 47 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.