Temel Öğrenim Kazanımları

Kuramsal, Olgusal

- Temel bilimler (matematik/fen bilimleri) ve gıda mühendisliği alanlarında yeterli bilgiye ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerine sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer.

- Gıda ürünleri ve üretim bileşenleri ile ilgili karmaşık bir sistemi veya prosesi belirli kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini kullanarak uygulama becerisi kazanır

- Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır

- Gıda mühendisliği alanında karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır

- Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır

Alana Özgü Yetkinlik

- Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur; sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olur

- Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili mühendislik uygulamalarının, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde, tüketici sağlığı ve çevre güvenliği üzerindeki etkileri ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur