MÜDEK


KALİTE & AKREDİTASYON KOMİSYONU

GÖREV TANIMI
• MÜDEK akreditasyonu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi
• Her ders için dosya (Öğrenim çıktıları, konu akışı, ders notu, ödev ve sınav kâğıdı örneği, başarı       
   çizelgesi vd.) hazırlanması ve güncellenmesi
• Her yarıyıl sonu MÜDEK ders anketlerinin uygulanması, karşılaştırmalı olarak
   değerlendirilmesi ve bölüm başkanlığına raporlanması
• Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi, bölüm başkanlığına
   bildirilmesi ve izlenmesi
• Bologna sürecinin izlenmesi

KOMİSYON ÜYELERİ
Prof.Dr. H. Erten (K. Başkanı)
Prof.Dr. Z. Erginkaya
Doç. Dr. T. Keçeli Mutlu
Dr. Öğr. Üyesi H. Benli
Ar. Gör. Dr. S. Polat
Ar. Gör. Dr. E. Ağçam

Ar. Gör. G. N. Yazıcı


DIŞ PAYDAŞLAR
PepsiCo Türkiye - Yener BÜLBÜL
Anadolu Efes - Mehmet ERHAN
Anadolu ETAP - İsmet MISIR
SASU - Ali Can YAMANYILMAZ
AVEŞ A.Ş. - Sema ÇELİK
Güneyliler Gıda - Erdinç GÜNEYLİ
TMMOB Gıda Müh. Odası Adana Şube- Şehmus ALPARSLAN

ÇAY SÜT - Ahmet İhsan ÇAY ​
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü/ Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü- Semahattin TOKTAŞ  

 
Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

Gıda Mühendisliği Bölümü için Tanımlanan Program eğitim amaçları aşağıda listelenmiştir (01.11.2017 tarih ve 30 sayılı Akademik Bölüm Kurulu)

a.      Temel bilim, mühendislik, gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında yeterli bilgiye sahip gıda mühendisleri yetiştirmek, 

b.      Güvenli ve kaliteli gıda üretimi, sistem tasarımı, kontrolü ve sürekliliğini sağlayan, alanındaki bilgi birikimini gıda endüstrisine ve toplumun yararına sunan ve meslek etiğine sahip gıda mühendisleri yetiştirmek,

c.      Araştıran, deney yapabilen, uygulayan, sonuçları yorumlayan ve bunlar için gerekli modern teknik ve araçları kullanan, güncel bilgiye erişen yaşam boyu öğrenme bilincine sahip mühendisler yetiştirmek ve

d.     İletişim becerileri gelişmiş, gıda işletmeleri ve kamu kuruluşlarınca tercih edilen gıda mühendisleri yetiştirmek,

 

 

Ç.Ü. Gıda Mühendisliği Program Çıktıları

PÇ1

Temel bilimler (matematik/fen bilimleri) ve gıda mühendisliği alanlarında yeterli bilgiye sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi

PÇ2

Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve bilimsel yöntemlerle çözebilme

PÇ3

Gıda ürünleri ve üretim bileşenleri ile ilgili karmaşık bir sistemi veya prosesi belirli kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini kullanarak uygulama becerisi

PÇ4

Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanma

PÇ5

Gıda mühendisliği alanında karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilme

PÇ6

Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma

PÇ7

Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, rapor yazabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi

PÇ8

Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirme ve yenileme

PÇ9

Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hâkim olma ve meslek etiği bilincini kazanma

PÇ10

Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunma; sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olma

PÇ11

Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili mühendislik uygulamalarının, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde, tüketici sağlığı ve çevre güvenliği üzerindeki etkileri ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olma


Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

MÜDEK Belgeleri